Drejtorët e përgjithshëm

DREJTORËT  E PËRGJITHSHËM

Z. Shkëlqim Barushi – Drejtor i Përgjithshëm, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave të Zhvillimit dhe Promovimit të Qytetit

 • Drejtoria e Kujdesit Social
 • Drejtoria e Artit dhe Kulturës
 • Drejtoria e Rinisë dhe Sporteve
 • Drejtoria e Turizmit dhe Promovimit të Qytetit
 • Drejtoria e Politikave dhe Edukimit Mjedisor
 • Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik
 • Drejtoria e Politikave të Punësimit

Z. Taulant Zeneli – Drejtor i Përgjithshëm, Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Manaxhimit të Shërbimeve

 • Drejtoria e Planifikimit të Shërbimeve
 • Drejtoria e Manaxhimit të Shërbimeve të Infrastrukturës
 • Drejtoria e Manaxhimit të Mbetjeve Urbane dhe të Ngurta
 • Drejtoria e Transportit dhe Lëvizshmërisë
 • Drejtoria e Projekteve dhe Rrjeteve Inxhinierike
 • Drejtoria e Menaxhimit të Strehimit dhe Shërbimit Social
 • Drejtoria e Monitorimit të Ndërmarrjeve

Z. Henrik Hysenbegasi – Drejtor i Përgjithshëm, Drejtoria e Përgjithshme e Projekteve Strategjike dhe Investimeve të Huaja

 • Drejtoria e Projekteve Strategjike
 • Njësia e Menaxhimit të Projekteve
 • Drejtoria e Promovimit të Investimeve të Huaja

Z. Florian Pustina – Drejtor i Përgjithshëm, Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit

 • Drejtoria e Planifikimit të Territorit
 • Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit të Territorit

Z. Herion Lahi – Drejtor i Përgjithshëm, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Mbështetëse

 • Drejtoria Juridike
 • Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve
 • Drejtoria e Financës