Gjendja Civile

Shërbimet që kryhen në zyrën e gjendjes civile të Bashkisë Tiranë:

Arkiva e gjendjes civile:

 • Marrja e aktit të Martesës
 • Dhënie e çertifikatës nga akti i Martesës
 • Njoftim Martese

Dhënie e çertifikatave familjare nga regjistrimi i vitit:

 • 1923-1930-1950-1974 (Regjistrimet familjare)
 • 1929-1974 (Vdekjet)
 • 1929-1990 (Aktet e lindjeve vetëm për jashtë shtetit, korrigjim materiali dhe për proces gjyqësor)
 • Ky sektor mbulon edhe kryerjen e martesave në Bashkinë e Tiranës

Shërbimet që kryhen në zyrat e gjendjes civile të Njësive Bashkiake: 

 • Marrje e Aktit të Lindjes
 • Dhënie e çertifikatës për shpërblim lindje
 • Marrje e Aktit të vdekjes
 • Dhënie çertifikate për shpenzime varrimi
 • Dhënie çertifikate për shpërblim vdekje nga sigurimet shoqërore
 • Dhënie çertifikate për dokument identifikimi
 • Dhënie çertifikate për lidhje martese
 • Dhënie çertifikate për përkrahje sociale
 • Dhënie çertifikate për strehim
 • Dhënie çertifikate për pronësi
 • Dhënie çertifikate për ndarje familjesh
 • Dhënie çertifikate për ndërrim emri-mbiemri
 • Dhënie çertifikate për martesë jashtë shtetit
 • Ndërrim i emrit dhe i mbiemrit.