Kryetarët dhe kompetencat

Detyrat dhe përgjegjësitë e tyre:

 • Zbaton aktet e këshillit të njësisë bashkiake.
 • Merr masa për përgatitjen e mbledhjes së këshillit, në përputhje me rendin e ditës së përcaktuar nga këshilli, si dhe për probleme që kërkon ai vet.
 • Raporton në këshill për gjendjen ekonomike e financiare sa herë kërkohet nga këshilli, por jo më rrallë se një herë në 6 muaj.
 • Raporton para këshillit sa herë kërkohet prej tij për problemet që kanë të bëjnë me kompetencat dhe detyrat e njësisë.
 • Emëron dhe shkarkon zëvendëskryetarin e njësisë bashkiake.
 • Emëron dhe shkarkon personelin e administratës së vet, përveç rasteve kur parashikohet ndryshe në ligj.
 • Ushtron të drejtat dhe siguron plotësimin e të gjitha detyrimeve që i janë ngarkuar njësisë bashkiake.
 • Merr masa për kualifikimin dhe trajnimin e personelit të administratës, të institucioneve sociale, kulturore e sportive.
 • Kthen për rishqyrtim në këshill, jo më shumë se një herë, vendimet e këshillit të njësisë, kur vëren se ato cenojnë interesat e bashkësisë.
 • Njofton Kryetarin e Bashkisë për të gjitha shkeljet e akteve, ligjore e nënligjore, që vërehen në njësinë bashkiake, zgjidhja e të cilave varet nga Bashkia.

 • Njësia bashkiake nr. 1 Shpëtim Cami

  Njësia bashkiake nr. 1 Shpëtim Cami

  më shumë
 • Njësia bashkiake nr. 2 Elez Gjoza

  Njësia bashkiake nr. 2 Elez Gjoza

  më shumë
 • Njësia bashkiake nr. 3 Ilir Kokona

  Njësia bashkiake nr. 3 Ilir Kokona

  më shumë
 • Njësia bashkiake nr. 4 Hysen Xhura

  Njësia bashkiake nr. 4 Hysen Xhura

  më shumë
 • Njësia bashkiake nr. 5 Jeta Seitaj

  Njësia bashkiake nr. 5 Jeta Seitaj

  më shumë
 • Njësia bashkiake nr. 6 Krenar Cenollari

  Njësia bashkiake nr. 6 Krenar Cenollari

  më shumë
 • Njësia bashkiake nr. 7 Erion Koka

  Njësia bashkiake nr. 7 Erion Koka

  më shumë
 • Njësia bashkiake nr. 8 Arben Tafaj

  Njësia bashkiake nr. 8 Arben Tafaj

  më shumë
 • Njësia bashkiake nr. 9 Indrit Fortuzi

  Njësia bashkiake nr. 9 Indrit Fortuzi

  më shumë
 • Njësia bashkiake nr. 10 Blend Fuga

  Njësia bashkiake nr. 10 Blend Fuga

  më shumë