Organizimi i drejtorisë së strehimit dhe shërbimit social

Kujdestaria për fëmijë e PAK

 • Kriteret
 • Dokumentacioni
 • Vlerësimi

Bursa shteti për nxënës dhe studentë 

 • Kriteret
 • Dokumentacioni 

 Stimuli i nxënësve me dhjeta 

 • Kriteret
 • Dokumentacioni  

Ulje e tarifave në çerdhe e kopshte për fëmijë e familje në nevojë             

 • Kriteret
 • Dokumentacioni 

Njohje Veprimtarie e OJF-ve që ofrojnë shërbime në qytetin e Tiranës

 • Kriteret
 • Dokumentacioni 

 Pagesa e shpenzimeve të varrimit për veteranët e LANÇ -it                        

 • Kriteret
 • Dokumentacioni

Shërbime në komunitet

 1. Mbështetje psiko-sociale për kategoritë në nevojë Asistencë ushqimore për të moshuarit – Menca në QSTQS
 2. Fizioterapi
 3. Shërbimi i Emergjencës
 4. Shërbimi operativ në terren
 5. Përkujdesje Ditore për fëmijë (kopsht)
 6. Terapi zhvillimi për fëmijë

Karta e Studentit

 • Kriteret
 • Dokumentacioni
 • Transport falas për kategoritë në nevojë
 • Statistika mbi përfituesit e shërbimeve
 • Inagurimi i Qendrës Komunitare të të Moshuarve
 • Panairi Ëork & Study
 • Fushatë ndërgjegjësuese për kancerin e gjirit
 • Dita Ndërkombëtare e të Drejtave të Fëmijëve
 • Inaugurimi i Njësisë së Mbrojtjes së Fëmijëve
 • Masa mbrojtëse për fëmijët që punojnë- Tryezë Teknike
 • Aktivitete sensibilizimi e ndërgjegjësimi për komunitetin në ditët kombëtare e ndërkombëtare
 • Qendër Komunitare Multidisiplinare për Fëmijët dhe Familjet në Nevojë
 • Qendër Komunitare Sociale “Të qëndrojmë së bashku”
 • Qendër Komunitare Sociale për Moshën e Tretë
 • Qendër Ditore për Mbrojtjen e Fëmijëve në situatë rruge
 • Qendër Sociale “Shtëpia e Ngjyrave”
 • Qendër Burimore për të Rinjtë

Ente Jopublike

Adresari i OJF-ve ndarë sipas fushës së veprimit (baza e të dhënave në pdf)

Shërbimi Social

Forcimi i mirëqenies sociale dhe ekonomike të kategorive në nevojë dhe të komunitetit në përgjithësi.

Politika

Koordinimi i përpjekjeve të qeverisë vendore dhe organizatave ofruese të shërbimeve për  ndërtimin e sistemit të shërbimeve sociale me bazë komunitare, i cili do të mbulojë problematikat e një numri të madh  grupesh dhe individësh në nevojë. 

Objektivat

 • Njohja dhe vlerësimi i situatës sociale për kategoritë në nevojë duke synuar nxitjen e politikave të reja lokale për mbështetjen e grupeve në risk sipas prioriteteve.
 • Mbulimi me shërbime të përkujdesit social për të gjitha grupet në nevojë sociale në të gjithë territorin e Tiranës, duke identifikuar shërbimet ekzistuese dhe duke zhvilluar forma të reja  të shërbimeve integruese.
 • Zgjerimi i hartës së shërbimeve sociale me synim krijimin e qendrave të reja komunitare ditore, sipas nevojave të përcaktuara për kategoritë në nevojë.
 • Rritja e mirëqenies së qytetarëve, nëpërmjet skemave të gjithëpërfshirjes sociale dhe orientimit të duhur drejt këtyre skemave funksionale.
 • Sigurimi i modeleve lehtësuese për  integrimin e kategorive në nevojë në jetën sociale nëpërmjet  rritjes së vetëvlerësimit.
 • Stimulimi i nismave të reja në kuadër të përmirësimit të situatës sociale të kategorive në nevojë.
 • Ofrimi i alternativave të reja të zhvillimit dhe argëtimit të fëmijëve dhe të rinjve përmes procesit edukativ.
 • Ndërgjegjësimi i komunitetit për ditët ndërkombëtare nëpërmjet sensibilizimit e përfshirjes së shoqërisë për çështje që lidhen me nevojat dhe problematikat e grupeve në nevojë.
 • Përmirësimi i skemës së ndihmës ekonomike nëpërmjet skemave alternative të punësimit të drejtuara nga punët publike dhe shërbimet në komunitet.
 • Përmirësimi i situatës së familjeve në vështirësi me probleme sociale dhe ekonomike nëpërmjet modeleve të reja të bashkëveprimit.
 • Lehtësira dhe përjashtime nga pagesat në çerdhe/kopshte për grupet e fëmijëve e familjeve në nevojë.
 • Stimulimi i fuqizimit social-ekonomik të individit që në foshnjëri.
 • Ngritja e kapaciteteve për ofruesit dhe referuesit e shërbimeve për të arritur indikatorë cilësor të standardizuar me një raport të drejtë të shërbimeve dhe nevojave.
 • Rritja e autonomisë së personave me probleme sociale dhe ekonomike për të pasur një jetesë të pavarur përmes punësimit aktiv.